Dansk English
Søg

Nyhedsbrev 2015 4. Kvartal

31.12.2015

”Præcision kontra fiduser”
Vores kontakter i udenlandsk ”full-line Pig Industry” er i stand til ugentligt at opgøre deres fremstillingspris på en 30 kg gris/slagtesvin. Med de redskaber i hånden kan de hurtigt og præcist forudsige fremstillingsprisen pr. gris ved ændret produktionsomfang, tungere grise ved fravænning eller øget sundhedsstyring.
Deres fokus er således ikke resultat/produktionsomfang pr. so, men derimod et fald i fremstillingsprisen pr. gris.
Med det in mente bør vi som branche arbejde i retning af at få udar-bejdet samme værktøjer som vores kollegaer og konkurrenter har i hænde, og det er en opgave for bl.a. Seges.
Vores beslutninger skal være en konsekvens af veldokumenterede tiltag, der reducerer fremstillingsprisen på grisen.

 Driftsambitioner bør være noteringsafhængige
Med et meget lavt noteringsgrundlag på alle noteringer i gældende smågri-semarked bliver øvelsen for mange besætninger underskudsbegrænsning for hver produceret gris.
Fra ”Business Check” for producenter af 30 kg grise fremgår, at 25 % af fremstillingsomkostningen på en 30 kg gris kommer fra foder til grisen i kli-mastalden.
Nedenfor i figuren angives en klassisk fordeling af foder til smågrise i kli-mastalden i et 3 fase koncept.

Klassisk fordeling af 3 foderblandinger fra fravænning til 30 kg. 

Den samlede foderomkostning per kg tilvækst fra 6-30 kg skulle gerne ligge omkring 90-95 kr. pr. produceret gris.
Men de gængse tal fra E-kontrollen afdækker ikke den fulde sandhed, for blandingernes interne fordelinger er lige så centrale som de klassiske dyder.

E-kontrols tal
• Foderudnyttelse 1,75 – 1,80 Fe/kg tilvækst
• Gennemsnitlig foderpris ca. 2,20 /Fe

Blandingernes brug er centralt for en konkurrencedygtig fremstillingspris. To centrale forhold står i nuværende marked ligefor med fokus på en konkur-rence dygtig fremstillingspris (ting, man selv indflydelse på).
1. Grise bør som målsætning i 2016 ikke fravænnes i gennemsnit un-der 6 kg, fordi startfoderbidrag, dødelighed og salgsprocent til fuld pris ved 30 kg går i negativ retning
2. Der bør laves ventilark til hvert hold, således der noteres ankomst, forventelige datoer for foderskift og den realiserede dato.

Smågrisene fravænnet under 6 kg har i opgørelser vist sig 30 kg fordyret i fremstillingspris.
Fokus skal derfor maksimeres i retning af tungere grise ud af sohold som et hoved fokus. Optimeringsarbejde pågår stadigvæk i mange ejendomme mod flere producerede grise pr. so.

Vi udfordrer besætningerne til endnu en gang at fokusere et nøgletal for bedrifterne, der er anlægsspecifikt.
Farestiernes ydelse er stadigvæk den mest dækkende for økonomisk optimum i sohold.
Vægt målt i kg gris /produceret faresti skal i 2016 frem som en parame-ter for optimering af driften.

Tabel over sammenhæng mellem mulig produktionsvægt af grise /sti, antal-let af grise og deres fravænningsvægt.

Fra praktisk erfaring er 900 kg gris produceret /faresti/år muligt. Derfor er antallet grise produceret / år nødvendig i vurderingen af, hvornår farin-ger/uge skal beskæres. 6 kg /gris ved fravænning skal holdes!


Ny dyrlæge i HyoVet
Bonnie Edahl Hoelstad er med opstart pr. 1.februar 2016 ny dyrlæge i HyoVet, og vi byder hermed vores kommende kollega velkommen.
Bonnie er 26 år gammel og fra Kværkeby tæt ved Ringsted.
Bonnie Edahl Hoelstad dimitterer fra Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole i Januar 2016 indenfor differentieringen ”sundhed og produktion hos produktionsdyr”. Hun har været beskæftiget i landbruget i en periode inden studieopstart på LandboHøjskolen.
Hendes afsluttende eksamen omhandler PRRS-virus og introduktion af polte.
Efter en fornøden periode i ”Mesterlære” håber vi, at Bonnie Edal Hoelstad bliver taget vel imod ude i besætningerne og på fortsat godt fremtidigt samarbejde. 


HyoVet ønsker Glædelig jul samt et Godt nytår med tak for året, der svandt.
 

>> Klik her og hent Nyhedsbrevet som PDF


Nyhedsarkiv >>
Hyovet
  HyoVet I/S
 
Hagemannsvej 24
 
8600 Silkeborg
 
+45 86690057
Udviklet af landIT