Dansk English
Søg

Nyhedsbrev 2024 1. kvartal

17.05.2024

Produktions overvejelser for en højkonjunktur
- bør matche model for en mulig lavkonjunktur

I gældende stund udvikler markedet sig fornuftigt for den danske svineproduktion. I mange daglige dialoger vendes produktionsomkostningerne i forhold til produktionsresultatet. En faldende interesse for input omkostninger kan falde sammen med et flot bytteforhold, og så alligevel bestemt IKKE. Flere og flere har løftet de faste vaccinationer overfor risikable infektioner (”blitz-vaccination” for influenza på kortere intervaller og evt. med begge typer på samme tid). Dertil kunne komme forøget polteindtag til at forbedre kuldudjævningsmuligheder og øget bemanding (helst flere hænder frem for flere dyre timer). Slutteligt forbedret nærmiljø (lidt større energiomkostninger og lidt flere kw timer). På fodersiden kunne dobbelt niveau af toksinbinder finde sted, optimeret fiberkilde og mere startblanding på fravænnede grise. Slagtesvin kunne også have fået aminosyreprofil tilpasset aktuel foderudnyttelse og øget vaccinationsgrad.

Hovedpunktet for os i de daglige besøg, er at få ”modellen” beskrevet i fremstillingspris for produktionsgrenen (pattegris / smågris eller slagtesvin). En øget produktivitet fra gennemsnitlig til top 25 % fortynder fremstillingsprisen ca. 35 kr/gris til 30 kg. Det giver mening i alle markeder. Varierende sundhed på holdresultat på slagtesvin forhindrer det genetiske potentiale på 2,50 Fe/kg tilvækst. Vi ved, man med konjunkturændring finder grønthøsteren frem. Derfor må vi i ”fredstid” få etableret en samtale om en målbar ”best cost off production”, som grundlæggende mandat for ejendommene.

 

 

Opgørelse over produktivitet hos slagtesvin 2023
I kundegrundlaget indgår mere end 800.000 slagtesvinestipladser fordelt på mere end 500 ejendomme, men en reduceret aktuel produktion og mangelfuld E-kontrol kvalitet reducerer opgørelserne over de producerede grise til et datasæt på 900.000 slagtesvin for 2023. Vi må som altid opfordre til, at data deles med dyrlægen for at løfte bench mark kvaliteten. Datakvalitet er gennemgået i den samlede opgørelse, og større afvigelser er sorteret fra.

I opgørelsen anvendes referenceværdier. Kødprocent er udeladt af opgørelsen, da nye ligninger for udregning af kødprocent trådte i kraft 8. maj 2023. Ændringen medførte et fald på 2,9 procentpoint i forhold til tidligere. Tidligere basis var 61%, nuværende basis er 58,1%.

 

slagtesvin2023-tabel

 

I tabellen ovenfor kan det læses, at man skal have flg. ambitioner for sine slagte-svin:
• Foderforbrug på max 2,5 FEsv pr. kg tilvækst
• Tilvækst på min. 1100 g. pr dag
• Dødelighed under 2%

 

Sundhed
Vejen til god produktivitet kommer med god sundhedsstyring. Grisene skal være vaccinerede mod deklarerede lidelser fx Mycoplasmalunge og Ap2, og desuden skal de være PCV2-vaccinerede. 95% af alle slagtesvin i Hyovets kundeportefølje er vaccineret mod PCV2. Herudover anvender en stor del Lawsonia-vaccination. For manges vedkommende i kombination med PCV2-vaccine.

 

Lysin-niveau
Et højt nok niveau af lysin skal sikres, således grisen kan udnytte sit fulde potentia-le. Derfor lyder anbefalingen herfra, at man som minimum følger normerne for en foderudnyttelse på under 2,6 FEsv pr. tilvækst:

• I en enhedsblanding (fra 30-115 kg) anbefaler SEGES 8,6 g. ford. lysin.
• Anvendes to blandinger, lyder anbefalingen på min. 8,6 i blanding 1 (fra 45-75 kg), og 7,6 g. ford. lysin i blanding 2 (fra 75-115 kg).

 

Kilde: NORMER FOR NÆRINGSSTOFFER, rev. 30. nov. 2023, SEGES.

 

 

Foder

Vådfoderbesætninger kræver mere i forhold til management. Grisene skal presses på foderkurven, således de rammer et niveau omkring 3,0 FE efter 28 dage – såfremt indsættelsesvægten har ligget på 30 kg. Toppunkt på foderkurven kan variere fra 3,10 til 3,40 FE. Som hovedregel gælder:

• Når grisene sættes ned, sker det ved at tildele syge-procenter, fx -20% i 2 dage
• Når grisene sættes op, skal de rykkes frem på foderkurven ved at opjustere vægten (antal kg)
• Antal grise pr. ventil skal stemme med virkeligheden!
• Grisene skal have ædt op senest 30 min. efter udfodring

 


Hygiejne

Respekt for god hygiejne gælder ved søer som ved slagtesvin. Er der fx gæring i fo-deret ses flere akut døde grise (tarmblødninger). Dette gælder tør- som vådfoder. Vådfoder skal overvåges på pH-værdi. Denne skal ligge under 5 på krybbeniveau. Der bør være syre tilsat enten via drikkevand eller via foder. Er det vådfoder bør det ske via foderet. Tilsætning af diverse toxinbinderprodukter er desuden en mulighed. Dysefiltre bør efterses og vaskes jævnligt. Alt korn bør køre igennem kornrenser inden mølleriet.

 

Formaling
Skal til enhver tid kendes. Der skal foreligge faste rutiner for overvågning og handling – fx skift af slagler hver 6. uge. Formaling findes ved at anvende bygholmsigte eller sende foderprøve til undersøgelse gennem dyrlægen.


• Formaling bør ligge på min. 70% under 1 mm

 


Landsgennemsnit 2022 SEGES

Der foreligger desværre endnu ikke opgørelse over produktivitet for slagtesvin på landsplan for 2023. Tallene fra 2022 så således ud:

• Foderforbrug: 2,65 FEsv pr. kg tilvækst
• Tilvækst: 1039 g pr. dag
• Dødelighed: 3,5%

Kødprocenten lå på 62,5%, hvilket vil svare til 59,6% i dag.

 

Velkommen til vores nye dyrlæge

HyoVet byder velkommen til dyrlæge Marie Søgaard Jensen på 29 år. Marie er opvokset på et mindre landbrug på Fyn, og har inden dyrlægestudiet afsluttet 1. hovedforløb på Gråsten Landbrugsskole. Hun kommer med en bred viden om SPF-systemet og smittebeskyttelse fra en stilling i SPF-Sund, hvor hun kørte sundhedskontrol i avl- og opformeringsbesætninger samt sad klar på kontoret for at håndtere bl.a. statusændringer og saneringsplaner. Marie er bosat på en landejendom ved Sinding nær Herning med sin mand og lille søn.

Efter den normale grundige oplæring og introduktion til kunderne i HyoVet, vil Marie kunne deltage i en grundig debat om PRRS-reduktion i Danmark.

Vi håber, I vil tage godt imod Marie på staldgangen. Marie Starter hos Hyovet 10/6 2024.

 

marie

 

Læs nyhedsbrevet i PDF-version her


Nyhedsarkiv >>
Hyovet
  HyoVet I/S
 
Hagemannsvej 24
 
8600 Silkeborg
 
+45 86690057
Udviklet af landIT