Dansk English
Søg

Nyhedsbrev 2016 4. kvartal

23.12.2016

"Ubehandlede grise"

Det ser ud til Danish Crown med medløbere ikke længere tror på projektet, idet tillægget fremover reduceret til 1,50 kr./kg. Med 2,20 kr./kg i tillæg ser det ud til, at 60% af grisene skal godkendes, for at det er rentabelt. Reduktion på en 1/3 af tillægget gør ikke forretningen sundere.
Det tyder på, at konsumenterne har tillid til det danske svinekød, som ved levering er medicinfrit. Amerikanerne definerer ubehandlede grise, som grise, der ikke har modtaget behandling efter 30 kg.

Afrikansk Svinepest er en vammel sygdom. Veterinærmyndighederne i Bruxelles beretter om, at vildsvin kun kan flytte infektionen op til 25 km/år, hvilket gør, at der er lang vej endnu til os. Det er heller ikke lastvognene, der er risiko, men kabinen med chaufføren, idet medbragt madrester risikerer at blive dumpet i naturen. Overførsel af smitten er på samme måde som med Dysenteri, der skal overslæbes.


Efter snart 33 år med adresse på Hobrovej 60, 8830 Tjele, skønnes Hyovet at være flyvefærdig, hvorfor der flyttes til ny adresse,

Hagemannsvej 24, 8600 Silkeborg og telefon 86690057 den 1/1 2017.

Hyovet ønsker glædelig samt et heldbringende nytår med robuste svinepriser.


16 vådfoderbesætninger

Grafen viser forholdet mellem det gennemsnitlige daglige foderindtag pr. gris (grønne graf), daglig tilvækst (blå graf) og foderudnyttelse (røde graf). Besætningerne er angivet som nummer 1-16 rangeret efter stigende gennemsnitlig daglig foderstyrke.
Ideelt set bør slagtesvin opnå et foderindtag omtrent på 2,60 Fe/gris/dag, en daglig tilvækst over 1000 gram/gris/dag og en foderudnyttelse på 2,50 Fe/gris/dag. Denne type grise vil nå et foderstyrketoppunkt på ca. 3,0 Fe/gris/dag 24-30 dage efter indsættelse på slagtesvinepladserne eller omtrent ved 55-60 kg kropsvægt ved en ankomstvægt på 30 kg.
De første 10 besætninger ligner formodentlig det gennemsnitlige Danmark, hvor grisene ikke opnår en tilstrækkelig gennemsnitlig daglig foderstyrke til at frembringe den nødvendige daglige tilvækst, hvorved foderforbruget kan blive acceptabelt.
Deres "høje foderstyrke" ender med at ligge i en fase, hvor grisene er blevet tunge, hvorved en stor andel af den daglige fodermængde går til vedligeholdsfodring. Så få dage som muligt til foderkurvens toppunkt er afgørende for at præstere som de sidste 5 besætninger i grafen.

Forudsætningerne ligger i sundhed, foderregulering og næringsstof balance. Vi har af flere omgange berørt emnet "nødvendig sundhed". Virus stabilitet og lungesund har ad flere omgange været gennemgået.
Tarmsundhed og soyatolerance fra klimastaldende er bidragende - og særligt pointeres, at alle grise kommer med tarmsundhed i behold. En andel af grise med slanke flanker og løs gødning giver for langsom opstart, hvilket tydeligt viser sig i vejeholdene.
HyoVets anbefaling er en moderat foderkurve med forventning om 950 gram daglig tilvækst. Daglig foderjustering bør være fokuseret på at løfte hurtigløbere frem på grundkurven ved at regulere op med eksempelvis 2 kg vægt på kurven 2-3 gange ugentligt. Morgenjustering handler om at reducere med procentafvigelse de grise, der er gået i stå.
Foderoptimeringer til slagtesvin er ofte "normsat". Men der bør vurderes på, hvilke forventninger man har til grisenes foderudnyttelse.
På grafen er de respektive resultater for kødprocent ved slagtning ikke afbilledet.

Normer for næringsstoffer, VSP
Tabel 1: Normer fra 30-110 kg, kilde 24. udgave af Normer For Næringsstoffer.

Som tommelfingeregel bør normer justeres op 5 % for alle aminosyrer for grise med forventelig foderudnyttelse omkring 2,65 Fe/kg og nedad.
Flere besætninger forsøger sig med 3,20 Fe/gris/dag som toppunkt for nuværen-de uden at melde om negativ foderudnyttelse. Det kan blive et bidrag til at udnytte stigende slagtevægt eller opfedning af flere grise ud af sohold, såfremt miljøgodkendelser tillader det.


"Hyolife"

Glædelig jul HyoVet bidrager til julegaverne i år.

Vi har i fællesskab udviklet et monitoreringsredskab til brug i farestalden for at reducere pattegrisedødeligheden.

Værktøjet baserer sig på medarbejdernes egne registreringer i stalden, hvorefter ugentlig bearbejdning af data, gennem din dyrlæge, vil kunne klarlægge tydelige indsatsområder til at sænke pattegrisedødeligheden.

Pilotbesætninger er allerede slået i gang med projektet, og de første besætninger er flere steder lykkedes med reduktioner.


Spørg dyrlægen ved næste besøg om muligheden for at deltage i "Hyolife"...


En reduktion i pattegrisdødelighed på 5%-point
Figur 1: Eksempel på HyoVet besætning der ved brug af "Hyolife" har sænket patte-grisedødeligheden fra 14% til 9% på 5 uger.

Læs nyhedsbrevet i PDF-version her
Nyhedsarkiv >>
Hyovet
  HyoVet I/S
 
Hagemannsvej 24
 
8600 Silkeborg
 
+45 86690057
Udviklet af landIT