Dansk English
Søg

Nyhedsbrev 2018 2. kvartal

10.07.2018

"Strøtanker til en tør sommer"

Alle snakker om vejret og ingen gør noget ved det. Det gør vi heller ikke - men her på forsiden vil vi vende tilbage til gamle travere. Til stadighed oplever vi vigtigheden af gamle dyder. Sygdomme, der for mange er røget i glemmebogen, popper op igen i kommercielle anlæg og forefindes i den økologiske produktion.
Udryddelse af sygdomme som Skab, Nysesyge og Dysenteri var hovedpiller i SPF-programmets tilblivelse for mere en 30 år siden. Kilder eksternt vores pastorat melder om reintroduktion via kontaktsmitte til særligt biler med levering til slagterier. I den eksterne smittebeskyttelse fokuseres på intern transport af polte ind til sobesætninger og på pattegrise væk fra sohold i multisite. Biler med kontakt til slagteri kan aldrig levere intern transport. Karantæne til indkommende avlsdyr bør højt op i beslutningspyramiden og etableres således, der kan tømmes på hver levering, hvorved mulige smittekæder brydes.
I den interne smittebeskyttelse kan en grundig gnaverbekæmpelse ikke undervurderes. Langs husmure bør bevoksning være bortryddet og sten/grus lagt ud i 40 cm's bredde. Staldene bør ikke opleve svalers flugt. Kontrol med fluer og flueæg går hånd i hanke med Salmonella handlingsplaner. Medarbejdere skal gerne med jævne mellemrum køres igennem en hygiejnedialog. Rene staldgange, støvlevask og påpasselig bevægelse mellem dyregrupper bør hyppigt adresseres. Minimer den menneskelige trang til at sortere grise hos søer og i afkomsstalden, når dyrene først er kommet på plads.
Det er nogle gange tid til gammelt vin på nye flasker - imens den kradse pen af K.E Navntoft her på forsiden holder sommerpause.


Dyb insemination

Dyb insemination fritager ikke landmanden for grundigt løbemanagement. Der er dog en række fordele set i forhold til almindelig insemination. Blandt de vigtigste fordele er:
  • Minimal risiko for tilbageløb af sæd
  • Mindre risiko for at bringe bakterier ind i børen
  • For nogen vil der være en tidsbesparelse


Proceduren ved opstart af dyb insemination består i:
  • Ornen bringes foran søerne, og der laves en hurtig opmærkning af søer, som er i brunst
  • Ornen fjernes igen
  • Efter ½-1 times ventetid foretages den dybe insemination uden ornens tilstedeværelse

Der ønskes ikke stående brunst ved inseminationen, da dette giver trækninger i livmoderhals samt bør, hvilket besværliggør indførelsen af inderkateteret.
Sæden afleveres i børen ved at presse sæden gennem kateteret. Efter afsluttet insemination bringes ornen foran søerne i cirka en time til efterstimulering. Dyb insemination kan ikke foretages på polte grundet en smal livmoderhals, hvilket medfører risiko for skader.
I Spanien løbes omkring 90% af alle søer ved dyb insemination. På en nylig afholdt studietur til Spanien med fokus på denne procedure erfarede vi en konsekvent brug af 45 ml sædportioner med 1-1½ mia sædceller pr. dosis ved dyb insemination. I Spanien er det muligt at bestille halve portioner af sæd fra ornestationerne. En standard dansk sæddosis indeholder 80 ml og 2 mia sædceller.

I forhold til Hyovet har vi introduceret muligheden for kursus i dyb insemination for soejendomme, der har ønske om det. Vi har valgt i opstart at lave et samarbejde med KS-rådgivere fra Hatting K/S for at sikre en god implementering af både det faglige og det praktiske forløb for besætningernes medarbejdere.
Christian B. Møller kan kontaktes på 61552055.


Introduktion til HyoLiga

Hyoliga

I længere tid har vi arbejdet seriøst med at tilvejebringe data og træningsværktøjer til farestalden igennem HyoLife platformen. Fra produktionen bag flere end 100.000 søer tikker der ugentligt indberetninger ind på platformen.

Disse data bringes nu spil i en benchmark funktion kaldet HyoLiga. Vi sammenligner besætningernes evne til at skabe overlevelse i farestaldene med en tilskrivning af handicap på de parametere, der har direkte indflydelse på produktionen.
Som eksempel nedrangeres besætningen med 21 totalfostre, som formår at levere 15,5 fravænnede grise/kuld (et stort tab bagved et godt resultat).
Ideen er også direkte at overvåge egen fremgang løbende i forhold til andre besætninger i samme kategori. Sigtet er at stimulere medarbejderne til den gode indsats samtidig med en målrettet træning af deres grisepasning, hvor tab skal minimeres.


Lokalbedøvelse ved kastration

Alle besætninger som er med i DANISH Produktstandard skal pr. 1/1 2019 anvende lokalbedøvelse ved kastration efter et frivilligt tilsagn om dette fra branchens side.
Der skal injiceres en dosis på fra 0,3-0,5 ml (afhængigt af produkt) i hver testikel og efter injektion skal der gå 5-10 minutter før grisen kastreres. Dette kræver en tilpasning i forhold til "arbejdsflow". Der skal forsat anvendes smertelindring, da effekten af lokalbedøvelsen aftager efter 30-45 minutter, mens smertelindring virker i 24 timer.

Lokalbedøvelse ved kastration

Prismæssigt estimerer SEGES, lokalbedøvelse vil koste 5 kr/hangris fordelt på 3,5 kr til arbejdsløn og 1,5 kr til medicin og materialer.
Den direkte indkøbspris på lokalbedøvelse beløber sig til 70 øre/gris.
Friland er påbegyndt med lokalbedøvelse pr. 1/5 2018, mens UK-leverandører, som leverer til Tican, skal opstarte pr. 1/7 2018. Alle andre DANISH-producenter skal først starte pr. 1/1 2019 inklusive UK-producenter som leverer til Danish Crown.
Kurset i lokalbedøvelse ved kastration er todelt og består af en teoretisk samt en praktisk del, og de to dele kan afholdes med op til 35 dages mellemrum.
Hyovet kommer i løbet af efteråret til at afholde fællessamlinger rundt i Jylland, hvor den teoretiske del af kurset vil blive gennemgået, og der vil være kaffe og kage.
Den praktiske del afholdes ved næstfølgende dyrlægebesøg. Er man i stand til selv eller sammen med naboen at samle minimum 12 deltagere, kan kurset afholdes på besætningen.
Prisen for kursus i lokalbedøvelse er 500 kr./deltager og indeholder udover kursus diplomudstedelse og indberetning til FVST.
Tid og sted for afholdelse af fællessamlinger kommer senere.


Læs nyhedsbrevet i PDF-version her

Nyhedsarkiv >>
Hyovet
  HyoVet I/S
 
Hagemannsvej 24
 
8600 Silkeborg
 
+45 86690057
Udviklet af landIT