Dansk English
Søg

Nyhedsbrev 2019 2. kvartal

27.06.2019

"Faldende Gul kort grænser og det nødvendige behandlingsbehov"

Med marts måneds komme 2019 fik vi i den danske svineproduktion nye og igen faldende grænser for Gul kort på alle dyregrupper. Flere kan være i vente.

Endnu en gang må vi vejen rundt vende bøtten og gennemse de tiltag, der i flere tilfælde kan holde produktionen i skak med en vedblivende reduceret værktøjskasse i brug. I samfundsdebatten synes det korrekte forbrug at bevæge sig mod nul før tilfredsheden politisk breder sig. I den daglige gang i besætningerne oplever vi situationer, hvor der af "skræk for afledte konsekvenser" ikke vælges en behørig behandling med tab til følge og nedsat sundhed/velfærd.

I den faglige dialog med Fødevarestyrelsen har vi mundtlig en kommunikation, der strækker sig i retningen af manglende forståelse. Argumentet er, der ikke udstedes flere Gul kort på national plan, hvorfor "det virkelige behandlingsbehov på besætningsniveau" stadig er indenfor rammerne - selvom der reduceres.

Står man i situationen og har for en periode et behandlingsbehov, der overstiger grænserne, må situationen gentænkes. Ved Gul kort stilles i dag alene krav om øget antal gødningsprøver for besætninger samt krav om at reducere til det politisk korrekte niveau for forbrug indenfor 9 mdr. Dertil en mulig fremvisning af besætningen for FVST på et enkelt opfølgende kontrolbesøg. Syge dyr bør behandles korrekt, uhindret de faldende grænser, hvis fagligheden skal råde.


Når vaccination mod influenza ikke slår til…

HyoVets normale protokol for vaccination mod influenza beror på basisvaccination af polte samt 3 årlige blitz af soholdet (i særlige tilfælde 2 årlige blitz).

HyoVet er af den overbevisning, at protokollen sikrer op mod 90% af deltagende besætninger klinisk frihed for influenza. Det betyder desværre også, at 10% fortsat har kliniske symptomer i produktionen, selvom de har investeret i vaccinationerne.

I samarbejde med dyrlægestuderende Henriette Guldberg og IDT er udskillelse af influenzavirus samt managementmæssige forhold blevet undersøgt i 5 besætninger med manglende respons på vaccinationsstrategien. Her kommer et par uddrag fra undersøgelsen.

Besætning 1: Har sparet seneste blitz (8 mdr. siden seneste vaccination). Fortsat basisvaccination af polte. Dårlig sektionering / ringe nærmiljø kendetegner besætningen.

Besætning 1

I besætning 1 konkluderes, at der opstår en såkaldt "sneboldeffekt". Basisvaccinationen af poltene sikrer os lav udskillelse blandt højdrægtige gylte, men infektionen tager fart i farestald grundet manglende immunitet i søerne.

Udviklingen potenseres yderligere ved dårlig sektionering i farestalden. Der leveres et sygt og virusudskillende produkt til klimastalden (se figur), og konsekvensen er ringe trivsel, manglende tilvækst og uens kvalitet.

Besætning 2: Har fulgt vaccinationsprotokol 100%. God sektionering i farestald. Besætningen starter med 16 grise pr. so ved kuldudjævning. Fravænnede grise blandes fra 2 besætninger.

Besætning 2

I besætning 2 konkluderes det, at besætningen opnår en meget lav udskillelse blandt gylte og i farestalden. Hermed er der basis for at levere et "stabilt" produkt til klimastalden. Den fravænnede gris har til tider varieret i størrelse og kvalitet pga. strategi for kuldudjævning.

Klimastalden er i denne besætning udgangspunktet for opformering af virus. Det sker fordi der blandes grise fra 2 besætninger. Derudover blandes grise fra flere forskellige aldersgrupper grundet stor størrelsesvariation.

Konklusion:
  • Basisvaccination af polte giver lavere virusudskillelse fra højdrægtige gylte.
  • Udskillelse af virus i farestalde er afhængige af rettidige blitzvaccinationer, overlevering af råmælk og sektionering af aldersgrupper.
  • Udskillelse af virus i klimastald er afhængig af driften i farestalden samt sektionering af aldersgrupper.

Til efteråret vil samme 5 besætninger være udgangspunktet for et veterinært speciale af samme Henriette Guldberg. HyoVet skal sammen med Københavns Universitet og Henriette søge svar på smittedynamikken for influenza blandt gylte i velvaccinerede besætninger. Kan gyltens udskillelse stoppes, vil smittegangen i hele besætningen dø ud med tiden. Info følger…


"Faglighed og antibiotikaresistens…"

Koblingen mellem forbrug af antibiotika i husdyrproduktion og resistensudvikling humant er ikke bevist, men bruges oftest i politisk sammenhæng. De resistensproblematikker, der ses i den humane sektor, er primært afledt af forbrug af antibiotika i den humane sektor.
I den humane sektor har nye tanker indfundet sig om korrekt brug af antibiotika. Læger stopper behandling, når klinisk sygdom er bekæmpet. Der behandles ikke et specifikt antal dage.

Det er en udbredt misforståelse, at MRSA CC398 opstår sfa. brug af antibiotika til svin. MRSA-bakterier indeholder et resistensgen, som kan udveksles mellem dyr og mennesker (brug af antibiotika eller ej), hvorfor tiltag som forbedret smittebeskyttelse giver bedre mening i forhold til reduktion af udbredelse af MRSA, end at sænke forbruget af antibiotika til svin. Dog skal det nævnes, at Tetracyklin er mistænkt for at være driver af prævalensen af MRSA CC398.
Tetracykliner tæller med faktor 1,5 i Gul kort systemet. European Medicines Agency (EMA) lægger op til, at Tetracykliner kategoriseres sammen med antibiotika med lav risiko for resistensudvikling i forbindelse med deres anvendelse og potentielle følgeskader på menneskers og dyrs sundhed.

DTU Fødevareinstituttet undersøger udvikling af resistensgener i svinebesætninger givet ved ændringer i behandlingsprogram. Ved modellering af data (frembragt bl.a. via Vetstat) kan konsekvenserne af brug af antibiotika i form af udvikling af resistensgener forudsiges. Af modellen kan det tolkes, at brug af Tetracyklin fremelsker Tetracyklin-resistensgener alene, dvs. en meget kontrolleret resistensudvikling. For at afprøve den teoretiske viden undersøger DTU Fødevareinstituttet resistensudvikling i gødning fra slagtesvin før og efter ændring i præparatvalg.
Hyovet-kunder bidrager allerede til projektet.

Figur 1: Forbruget af antibiotika til svin er faldende trods stigende produktion.
(FAO: Tackling antimicrobial use and resistance in pig production. Lessons learned in Denmark)


Forbruget af antibiotika til svin er faldende trods stigende produktion.

Figur 2: Lavt forbrug af antibiotika i Danmark sammenlignet med øvrige europæiske lande.
(EMA: Sales of veterinary antimicrobial agents in 30 European countries in 2016)


Lavt forbrug af antibiotika i Danmark sammenlignet med øvrige europæiske lande.Læs nyhedsbrevet i PDF-format her.


Nyhedsarkiv >>
Hyovet
  HyoVet I/S
 
Hagemannsvej 24
 
8600 Silkeborg
 
+45 86690057
Udviklet af landIT