Dansk English
Søg

Nyhedsbrev 2021 1. kvartal

26.05.2021

Medarbejderrekruttering og uddannelse

Som tema for dette vinterhalvår, ud over Mette Frederiksens restriktions Danmark med dertil hørende stop for praktikanttilgang, synes den pågående uddannelse af medarbejdere i besætningerne at blive vanskeligere, afledt af færre tilgængelige klassiske mellemledere eller "afdelingsledere" med evne til at formidle uddannelse af egne folk fra bunden.

Faste og velbeskrevne modeller for pasning i alle staldafsnit løfter introduktion af nye folk. Men med flere mellemledere af udenlandsk herkomst er "viljen" til at lære nedad på ingen måde styrket. "Køb" af naboens dygtige farestaldspasser rummer oftest lønpres og forandring af vante rutiner, uden det nødvendigvis lykkedes.

Vores erfaring med dette "quick fix" er, at det sjældent forankrer sig til gode rutiner i ejendommens drift. Tematisk kunne vi ønske os en fokuseret dialog om udvikling af egne medarbejdere i GÅRDENS EGNE RUTINER, hvor unge folk gerne skal stå i lære til næste opgave i anlægget. En kortere og kortere anciennitet pr. medarbejder synes at være givet, også globalt. I flere amerikanske store systemer er medarbejderudskiftning pt. 50-60% årligt. I planlægningen bør flere store arbejdsrutiner løftes ind på hverdage - weekend skaleres ned til tilsyn /fodring /opsyn. Ved gennemgang af oversigt for lønniveau i griseproduktionen synes udviklingen pr. so/slagtesvin have fulgt udviklingen i effektivitet.

Lønsummen inkl. pensioner og ejeraflønning - 2020 tal angivet (kilde: AgriNord)

Sohold til 30 kg

Laveste 33% Median Højeste 33%
1945 kr./so 2058 kr./so 2202 kr./so

Slagtesvin

Laveste 33% Median Højeste 33%
30,5 kr./gris 33 kr./gris 35,6 kr./gris


HyoVet Benchmark 2. halvår 2020

Data fra 2. halvår 2020 er nu opgjort. I analysen indgår 140.000 søer fra 117 sohold. Nøgletallene er vægtet efter soholdsstørrelse. Størrelse på sohold er i gennemsnit 1.200 søer. I tabellerne fremgår gennemsnitstal fra tidligere år, således udviklingen kan følges. Sammenligning med SEGES landsgennemsnit 2020 forventes at være klar efterår 2021.

Bemærk at hver besætning placeres i forskellige rækker, dvs. besætninger, der er blandt de 10% bedste, hvad angår fravænnede grise pr. årsso, ikke nødvendigvis er blandt de 10% bedste, hvad angår totaldødeligheden. Tallene er angivet som fraktiler, hvilket fx betyder, at når tallet i bedste 10% for frav. /årsso er 38,1, skal man mindst fravænne 38,1 grise / årsso for at placere sig i denne kategori.

Rapport over egne tal benchmarket til Hyovet gennemsnit, kan rekvireres hos Bonnie på bhoelstad@hyovet.dk eller 20288255.

Soydelse

Soydelse 2020

Ovenstående tabel skal vise hvilke målsætninger, man bør have. Ligger man allerede omkring gennemsnittet på ovenstående nøgletal, bør man gå efter at blive blandt de 10% bedste. Totaldødeligheden beskriver den samlede dødelighed - dødfødte + døde efter faring. Totaldødeligheden er uændret siden 2018 - med undtagelse af 2019, hvor en stigning tilskrives Hatting PRRS (sædskandalen).
  • Er pattegrisedødelighed en udfordring? Alle besætninger tilbydes at deltage i Hyolife, som er Hyovets monitoreringsværktøj til pattegrisedødelighed

Gennemsnittet fravænner 35,1 grise / årsso. I alt 4 besætninger ligger på 40,0 grise / årsso eller derover. Kuldstørrelse er fortsat svagt stigende. I alt 11 besætninger ligger med 19,0 eller flere levendefødte grise pr. kuld. Én enkelt besætning præsterer 19,0 levendefødte på gyltekuld.

Anlægsydelse

Anlægsydelse 2020

Farestiens produktivitet beskrives i ovenstående tabel. For antal faringer pr. faresti er der stor variation. Jo længere diegivningstid eller tomgang mellem ugehold, des færre faringer pr. faresti.

De 25% bedste fravænner mindst 931 kg gris pr. faresti. Kg gris pr faresti skal tages med forbehold, da ikke alle besætninger vejer grise ved fravænning, men anslår vægt visuelt. 6 kg må fortsat anses for at være den anbefalede mindstevægt.

Gennemsnittet ligger med 29,7 diedage / kuld. Jo højere egenfravænning, des højere bliver de reelle diedage pr. kuld.

Drift af farestalde bør afspejle besætningens udfordringer. Er man deklareret positiv for viruslidelser såsom PRRS og Influenza, bør farestaldene drives sektioneret med udelukkende flyt af søer og etablering af ammesøer i tomme stier. Målsætningerne for fx årssøer pr. faresti skal altså indeholde disse overvejelser.

Antal farestier kan tastes i både Cloudfarms og Agrosoft PigVision. Nøgletal vedr. farestier kan tilvælges på ugerapporten.


Fodring af fravænnede grise - bedst og billigst muligt

Tematisk kan vi på feberfrie grise uden næsehuleinfektioner til klimastalde fodre fra 5,5 kg til 30 kg med 70 % af det samlede foder på slutblanding (15-30 kg foder baseret på korn/soja). Grisene bør komme med en baggrund i et foderoptag på 0,5 kg foder/gris fravænnet.

I foderkonceptet bør foderskift køres ind på tidspunkt langt mere end vægt. En tredeling af de fravænnede grise kunne give basis for tidspunkterne:

Grisestørrelse Store (>6,5 kg) Mellem (5,5-6,5 kg) Små (< 5,5 kg)
Blanding 6-9 0-7 dage 0-14 dage 0-21 dage
Blanding 9-15 7-21 dage 14-28 dage 21-35 dage
Blanding 15-30 21 dage - salg 28 dage - salg 35 dage - salg

I tænkningen af proteinkilder må man fra 9 kg og frem ihukomme prissætningen på fordøjeligt protein (i fiskemel får man ca. 630 gram fordøjeligt protein til 1400 kr. imod 405 gram fordøjeligt protein til 280 kr. i sojaskrå).

>
6-9 kg 9-15 kg 15-30 kg
Energi ca. 125 Fe/kg
Højt fordøjeligt protein
- Mælkeprotein
- Kartoffelprotein
- Fiskemel
- Sojaproteinkoncentrat
Energi ca. 112-115 Fe
- Sojaskrå 10-14%
- Sojaproteinkoncentrat
Energi 108-110 Fe
- Korn + sojablanding
10% af foder (4 Fe) 20% af foder (8 Fe) 70% af foder (26-28 Fe)

Blandingen 9-15 kg skal bruges kortere tid og billigt nok. I indkøring kan man justere på energiindhold i blandingen nedad og fastholde sojaskrå iblanding i procent. Virker tiltaget, er løsningen god prismæssigt. Alternativt kan man steppe tilbage på energiindhold og justere nedad på sojaproteinkoncentrat. Til syrekontrol i foder Benzoesyre 0,5% og evt. Calciumformiat 0,5%.

Blandingen 15-30 kg justeres op i sojaskrå mængde indtil diarré-følsomheden er nået ved procentjustering af sojaskrå. Herfra genoptimeres aminosyrer til blandingen. Benzoesyre 0,5% foretrækkes.

På sundhedssiden kommer flokbehandlinger til at ligge inden for de første 3 uger af hensyn til ADD-muligheder. Det flugter fint med tænkningen af ovenstående skiftemodel. På immuniseringsfronten ser E-coli tolerance ud til at være mulig at udvikle igennem immunisering ved fravænning.


Læs nyhedsbrevet i PDF-format her.


Nyhedsarkiv >>
Hyovet
  HyoVet I/S
 
Hagemannsvej 24
 
8600 Silkeborg
 
+45 86690057
Udviklet af landIT