Dansk English
Søg

Nyhedsbrev 2022 2. kvartal

30.06.2022

 

Midt i en ”PRRSV tid”

 

Vi ser ind i en kommende hektisk tid for Det Danske Landbrug med PRRS-saneringer og produktionsophør med udsigterne til 2025 indvarslet særnotering på PRRS positive slagtegrise.

Samhandel skal også granskes og ligeledes kontraktformuleringer.

Tematisk må vi være grundige og påpasselige. De fleste sohold kører allerede under en strategi, hvor sanering er klargjort men afventer et nabohensyn.

 

Man kunne fristes af at formulere et billede af et ”omvendt Vilde Vesten”. Den, der trækker først – dør!

Altså, saneringer skal være klargjorte – men helst placeres sikkert frem mod skæringsdato 1/1 2025, således fejlagtige naboprojekter Ikke lægger én ned.

Sagen er kilden – producenter har risikoforhold i bred forstand. Hertil endnu et risikoforhold på afregning udover det biologisk tab.

 

Eksportbesætninger er IKKE underlagt saneringskrav. Grisehandlere adspurgt formulerer et ”udbuds-scenarie”. Mangler der grise – vil positive grise let kunne afsættes. Der foreligger IKKE krav i øvrige lande. Man kunne måske spekulere i, hvorvidt Danish Ordningen aktiveres, hvis for mange procent foreligger positive og generer nabosmitte?

 

Produktionen må vi IKKE glemme i de næste 2,5 år, hvor alle samtaler drejer sig om PRRS sanering i DK. Vi har tænkt at levere interne årlige bench-mark mod Seges landsgennemsnit, således der i driftsgrenene holdes fokus på produktion. PRRS skal vi tids nok også komme omkring.

 

 

Plan for national reduktion af PRRS

 

Der er taget beslutning om en national plan for reduktion af PRRS i Danmark. Planen er udarbejdet af Landbrug & Fødevarer, Danske Svineslagterier, Danske Svineproducenter, Fødevarestyrelsen (FVST) samt Den Danske Dyrlægeforening.

Hvorfor, tænker I:

 1. På europæisk niveau er kategoriseringen af PRRS ændret, således at medlemsstater dels skal hindre spredning (Kategori D-sygdom) og dels skal overvåge sygdommen (Kategori E-sygdom). Ændringen bevirker at FVST opjusterer dyrlægers anmeldepligt fra underretning ved påvisning (Liste 2) til underretning ved mistanke (Liste 1).
 2. Reduktionen af PRRS skal bevirke en lavere dødelighed samt højne sundheden og sænke medicinforbruget.

 

Målet er ikke en udryddelse af PRRS, men en reduktion af besætninger uden grise med antistoffer imod PRRS frem mod 2025:

 

prrs-antistof

 

I første omgang kræves en PRRS-antistofkortlægning for alle besætninger større end 10 søer eller 100 dyr totalt. Kortlægningen skal være gennemført inden udgangen af 2022, og skal tilvejebringe vigtig viden i forhold til områdesaneringer. Antistofdeklaration af en besætning indeholder følgende:

 • Der arbejdes med to dyregrupper: Søer og vækstdyr (små- og slagtegrise samt polte)
 • Der skal i første omgang udtages 20 blodprøver af hver dyregruppe på alle ikke-deklarerede CHR-numre
 • Blodprøverne testes for PRRS-antistoffer
 • Såfremt første sæt blodprøver er negative, udtages endnu 20 blodprøver af hver dyregruppe med en måneds mellemrum for at konkludere den negative status
 • Blodprøvning i HyoVets besætninger foretages ved besøg i 3. og 4. kvartal 2022.

 

Hvis en besætning skal skifte fra PRRS-antistof-positiv til -negativ skal disse punkter være opfyldt:

 • Der laves totalsanering
 • Uden totalsanering kræves 20 blodprøver to gange med seks måneders mellemrum uden fund af PRRS-antistoffer
 • Nye grise SKAL stamme fra en PRRS-antistofnegativ-deklareret besætning. Det vil sige, sohold der vaccinerer imod PRRS, per definition leverer PRRS-antistofpositive vækstdyr – selvom grise fra PRRS-stabile besætninger er uden antistoffer imod PRRS.

 

 

Der skal desuden i forbindelse med at opnå negativ status udarbejdes en smittebeskyttelsesplan, og der må ikke være kliniske tegn på PRRS.

 

For de slagtesvinebesætninger, som deklareres positive for PRRS-antistoffer, skal der laves en klinisk deklaration minimum hver 35. dag, som erklærer, at der ikke er kliniske tegn på PRRS i besætningen. Denne skal opbevares i besætningen i datoorden, og skal kunne forevises til kontrolmyndighed på forespørgsel. Kører man alt-ind-alt-ud, skal erklæringen laves forud for slagtning.

De kliniske deklarationer skal være på plads fra den 5. august, og skal dermed udfærdiges ved besøg i juli måned.

 

Der har været nogen forvirring omkring den fremtidige afregningsmodel for slagtesvin fra besætninger, som henholdsvis er positive for PRRS-antistoffer og besætninger hvor der påvises PRRS-virus. Og der er forskel på disse to grupper:

 • Fra 1. januar 2023 kommer fradrag pr. kg. svinekød for besætninger på Kina-listen. Det vil sige besætninger, hvor der er påvist PRRS-virus (ikke antistoffer):
  • Fradraget forhøjes tidmæssigt løbende efter en trappemodel, såfremt der ikke fri-testes for PRRS-virus eller totalsaneres
  • Ved totalsanering starter man ved evt. ny påvisning af PRRS-virus automatisk på nederste trin
  • Efter 14 mdr. på Kinalisten uden viruspåvisning, slettes CHR fra listen
  • Ved ny påvisning af PRRS-virus uden totalsanering starter man samme sted på trappen igen
  • Senest fra 1. juli 2025 skal der testes for PRRS-virus på alle antistof-positive CHR-numre.

 

Det vil sige, med mindre der er kliniske tegn på PRRS i en besætning, så testes der ikke for PRRS-virus, og således træder fradragene ikke i kraft førend medio 2025.

 

prrs-pris

 

 

Krav til diagnostik og flokmedicinering

 

I begyndelsen af 2022 trådte en ny EU-forordning i kraft, som stiller krav om at antibiotika kun må anvendes ud fra præparatets markedsførings tilladelse også kaldet SPC. Det betyder at vi med en del præparater til både injektion samt flokmedicinering, tvinges til at gå op i både dosis samt behandlingsperiode, for at følge SPC’et og her med lovgivningen. Der er opponeret stærkt imod dette fra mange kanter, da det underminerer den faglige vurdering, som dyrlægerne laver i samarbejde med landmanden og desuden vil forøge medicinforbruget.

I forhold til brugen af flokmedicin er der krav om én gang årligt at bekræfte diagnoser, på hvilke der udskrives flokmedicinering. Kravet om at følge produktets SPC, er også blevet fuldstændigt skarpt, hvad angår de diagnoser som produktets udskrives til. Det er på mange måder rigidt og uden mening, da mange produkter har en videnskabeligt bevist effekt, som går ud over de indikationer som er angivet i SPC’et. Der kan desuden for nogle produkter med samme indholdsstof være forskellige godkendelser, og der med forskellige krav til flokdiagnostik.

For at sikre bedst mulighed for at navigere i dette og sikre os muligheden for at kunne skifte præparat ved akutte behov, udvides den årlige flokdiagnostik i år. På de besætninger hvor vi ønsker at gøre brug af flokmedicinering, vil vi forsøge at sikre en diagnose til både luftveje samt behandling af diarrélidelser.

De prøver som bliver udtaget i besætningerne er:

 • 2 x 5 næsesvabere
  • Testes for 9 forskellige ting bl.a. Strep. suis type 2, influenza, PCV2
  • Giver diagnosen PRDC (porcine respiratory disease complex)
 • 1 x gødningsprøve
  • Testes kvantitativt for E. coli F4 og F18, Lawsonia, Brachyspira pilosicoli

Med denne pakke sikrer vi de bedste muligheder for hurtigt og effektivt at kunne håndtere eventuelle problemer, og samtidig kan vi efterleve den gældende lovgivning. Det sidste ord er endnu ikke sagt i debatten med Fødevarestyrelsen samt andre lovgivere om vores muligheder for at kunne afvige fra godkendelsen i forhold til dosis samt behandlingslængde. Det harmonerer ikke med den politiske dagsorden om et lavere medicinforbrug.

 

Læs nyhedsbrevet i PDF her


Nyhedsarkiv >>
Hyovet
  HyoVet I/S
 
Hagemannsvej 24
 
8600 Silkeborg
 
+45 86690057
Udviklet af landIT