Dansk English
Søg

Nyhedsbrev 2023 1. kvartal

22.03.2023

PRRS reduktionsplan Danmark

For nuværende er den gældende deklaration af de danske svinebesætninger i fuld gang, og tæller således pr. marts 2023 82% med kendt PRRS-status (850 ejendomme uden deklaration). Indenfor de nuværende deklarerede besætninger er 51% deklareret negative. Her foreligger en skæv regionsvis fordeling.

 

Landbrug & Fødevarer vil senere i år komme med regionsopdelinger af Danmark med forslag til saneringsområder. I debatten om saneringsudrulning er stabilisering i områder afgørende. Det er afgørende for en vellykket PRRS-reduktionsplan i Danmark med senere sanering at holde REINFEKTIONER på et lavt niveau. De næste 1,5 år handler om vellykket områdestabilisering af ejendomme parrallet med hinanden.

 

Billede1 (1)

 

I mange møder om PRRS tales der meget om ”soanlægssaneringer” med polteindsættelsesstop mv. Det bliver afgørende at se på VÆKSTGRISENE og deres placeringer, idet deres virussmitteevne er stor. Tømninger af ejendomme vil blive nødvendige for mange.

 

En model for nuværende forventer Jyllands sanering at tage 8-10 år - såfremt det går, som præsten prædiker. Processen kan bare IKKE forløbe inden området er parallelt stabiliseret. En amerikansk erfaring minder os om ”iltfattige rum under brand”. Sanerer man grisetætte områder for hurtigt, kan virus sprede sig, som når en dør åbnes til førnævnte rum. Pas på slagtetransport og afhentning. Man kører IKKE til moderne landbrug med grise ombord. Tomme biler og afhentningspladser kræves.

 

Produktivitetsniveau 2022

 

Produktivitetsdata fra 2. halvår 2022 er nu opgjort. I analysen indgår valideret produktionsdata fra 132.000 søer i 117 forskellige sohold. Yderligere produktionsdata fra 50.000 søer kunne have været inkluderet, såfremt dataindberetning blev velfungerende i form af kontinuerlig deling af webbackup til hyovet@hyovet.dk. Nøgletallene er vægtet efter soholdsstørrelse, hvor det gennemsnitlige sohold er på 1.150 søer. I tabellerne fremgår gennemsnitstal fra tidligere år, således udviklingen kan følges.

 

Hver besætning placeres i forskellige rækker. Dvs. besætninger, der er blandt de 10% bedste, hvad angår fravænnede grise pr. årsso, ikke nødvendigvis er blandt de 10% bedste, hvad angår totaldødelighed.

 

Tallene er angivet som fraktiler. Det betyder, når tallet i bedste 10% for frav. / årsso er 38,4 grise, skal der fravænnes mindst 38,4 grise / årsso for at indgå i denne kategori.

 

Rapport over egne produktivitetstal som benchmark til HyoVet-gennemsnit, kan rekvireres via dyrlægen.

 

Tabel1 2023-1 

 

For at være blandt de 10% bedste besætninger skal pattegrisedødeligheden i besætningen ligge under 10,4%, og datasættet bevidner desuden, at kun syv besætninger har under 10% pattegrisedødelighed.

 

Kuldstørrelse synes i øvrigt at stagnere. Totalfødte grise fremgår ikke af tabellen, men i datasættet kan det ses, at totalt fødte pr. kuld for 2. halvår 2022 lå på 20,2 og for 1. halvår 2022 på 20,3. Totalfødte for hele 2021 lå på 20,1. Indkøb af Topigs Norsvin polte i enkelte besætninger (under fem besætninger) reducerer imidlertid den gennemsnitlige kuldstørrelse marginalt, da Topigs Norsvin dyr får færre grise end den øvrige genetik.

 

Andelen af dødfødte grise er faldende fra 9,6% af totalfødte i 2021 til 9,4% i 2022. Det påvirker dog ikke den totale pattegrisedødelighed, da en lille stigning i pattegrisedødelighed indtil fravænning opvejer forskellen.

 

HyoLife (ugentlig overvågning af pattegrisedødelighed) anvendt som redskab til at monitorere pattegrisedødelighed fungerer godt som et overbliks- og interventionsværktøj. Kort og konkret visuel præsentation af diagnoser fra alle døde pattegrise giver mulighed for at træffe beslutninger med henblik på at nedbringe andelen af specifikke overrepræsenterede diagnoser, samt derudover et ugentlig grundlag at evaluere beslutningerne på. Langt de fleste sohold deltager i HyoLife.

 

Syv besætninger fravænner mere end 39,0 grise / årsso, og tre besætninger fravænner mere end 40,0 grise / årsso for hele året. Der fravænnes 35,2 grise / årsso i gennemsnit i 2022.

 

 

Anlægsproduktivitet 2022 

 

 

Tabel2 2023-1

 

Farestiens produktivitet beskrives i ovenstående tabel. Der forekommer stor variation i antallet af faringer pr. faresti. Jo længere diegivningstid eller tomgang mellem ugehold, desto færre faringer pr. faresti.

Fravænningsvægt skal tages med forbehold, da ikke alle besætninger vejer grisene ved fravænning. Gennemsnitsvægt ved fravænning anbefales fortsat at være minimum 5,5 kg. Spredningen på vægten bør være lav, og vejen hertil sker med god styring af ugehold (samme antal til faring hver uge).

Drift af farestalde bør afspejle besætningens udfordringer. Er man deklareret positiv for viruslidelser såsom PRRS eller Influenza, bør farestaldene drives sektioneret med udelukkende flyt af søer og etablering af ammesøer i tomme stier. Målsætningerne for fx årssøer pr. faresti skal altså indeholde disse overvejelser.

 

Produktivitetsniveau 2021 sammenlignet med tal for landsgennemsnit

 

 

Bemærk der er tale om 2021-tal. Vi afventer, SEGES får opgjort deres 2022-tal. Derfra vil vi levere en opdateret tabel. Se desuden hjemmesiden hyovet.dk.

 

HyoVet servicerer for nuværende omtrent 20% (ca. 183.000 søer) af alle søer i Danmark.

I tabellen nedenfor kan 2021-tal ses for HyoVet-kunder sammenlignet med landsgennemsnittene.

 

Tabel3 2023-1

 

Sodødelighed 2022

 

For 2022 kommer HyoVet-kunder ud med et gennemsnit for sodødelighed på 14,8%. På nationalt plan (SEGES tal) lå sodødeligheden i 2021 på 16,1%. Nationale tal for 2022 er desværre ikke tilgængelige endnu.

 

Dataarbejde 2023

Inden længe er vi klar med økonomiske gennemsnitstal for forbrugt medicin og vaccine fordelt på aldersgrupper. Det bliver desuden muligt at få en oversigt over besætningens forbrug sammenlignet til Hyovet-gennemsnit.

 

Læs nyhedsbrevet i PDF her.


Nyhedsarkiv >>
Hyovet
  HyoVet I/S
 
Hagemannsvej 24
 
8600 Silkeborg
 
+45 86690057
Udviklet af landIT